Chứng chỉ

1.  Chứng chỉ ISO 9001-2008

2.  Chứng chỉ NEX 24-3C-2010

3.  Chứng chỉ NEX 17.5-3C-2010

4.  Chứng chỉ Siemen 2011

5.  Chứng chỉ Sivacon 2012

6 . Chứng chỉ NEX 24-3C-2013

7.  Chứng chỉ NEX 17.5-3C-2013

8.  Chứng chỉ Sivacon 2013

9.   Chứng chỉ ISO 2013

10.  Chứng chỉ Sivacon 2014

11.  Chứng chỉ đối tác PB với Schneider từ 2011-2013

12.  Chứng chỉ đối tác PB với Siemens 

13.  Chứng chỉ ISO 9001-2015